PERSONALIA

Naam: COOLSAET

Voornamen: Ann

Geboren: Mortsel, 19.08.71

 

UNIVERSITAIRE STUDIES

1989-1991

- Kandidaat in de Rechtsgeleerdheid, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (Ufsia).

- 1ste kan.: grote onderscheiding

- 2de kan.: onderscheiding

1991-1994

- Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid, Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.).

- 1ste lic.: grote onderscheiding

- 2de lic.: onderscheiding

- 3de lic.: grote onderscheiding

- aspirant assistente publiek recht

1994-1996

- Licentiaat in het Notariaat, Universiteit Gent.

- 1ste jaar: onderscheiding

- 2de jaar: onderscheiding (eerste van de promotie)

 

PROFESSIONELE ACTIVITEITEN

1994-1998

- Advocaat aan de Balie van Oudenaarde (31.03.1998).

1998-heden

- Advocaat aan de Balie van Antwerpen (vanaf 01.04.1998).

1998

- Deeltijds wetenschappelijk medewerker aan de Universitaire Instelling Antwerpen
 in het raam van een project omtrent de Wet van 29 juli 1991 op de formele motivering van bestuurshandelingen (gedurende zes maanden).

1996-2000

- Redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Gemeenterecht (vanaf december '96 tot mei 2000).

2000-heden

- Redactielid van het Tijdschrift voor Gemeenterecht  en rechtspraakmedewerker van het Tijdschrift voor Gemeenterecht (voor de thema's openbaarheid van bestuur, ambtenaren, onderwijzend personeel)

1997-heden   

-Auteur van De Rechtsgids, deel Constitutioneel en administratief recht, trefwoorden territoriale decentralisatie (algemeen), de provincie, de gemeente, openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

-Auteur van Commentaar Publiek Procesrecht, artikelen 47-68 R.v.St.-wet (taalgebruik) en het trefwoord gemeenteraadsverkiezingen (art. 65 tot en met 85undecies Gemeentekieswet).

-Auteur van de Geannoteerde Gemeentewet-Gemeentedecreet, artikelen 42-43 en 57-58 Gem.D. (bevoegdheden gemeenteraad – college van burgemeester en schepenen), artikelen 118-144 Gem.D. (tuchtregeling), art. 193-194 Gem.D. (optreden in rechte).

2008-heden

- Onbezoldigd navorser universiteit Antwerpen (vanaf 01.10.08)

2009-

-Auteur van het Geannoteerde OCMW-decreet , artikelen 117-143 OCMW-decreet (tuchtregeling) (te verschijnen)

 

STUDIEDAGEN & COLLOQUIA

1995

-"De uitvoeringsbesluiten van het bodemsaneringsdecreet", Kluwer Opleidingen, Switel Hotel , Antwerpen (17.10.1995).

1996

- "Procederen voor de Raad van State", U.I.A., Antwerpen (12.03.1996).

- "Bodemsaneringsdecreet - Bedrijfsinterne milieuzorg", Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, U.I.A., Antwerpen (28.10.1996).

1997

- "Lokale democratie in de 21ste eeuw", U.F.S.I.A., Antwerpen (21.06.1997).

- "Benoemingen, bevorderingen en de Raad van State", U.I.A., Antwerpen (18.12.1997).

1998

- "Actualia Milieu- en Stedenbouwrecht", Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, U.I.A., Antwerpen (09.03.1998).

1999

- "Formele motivering van bestuurshandelingen", U.I.A., Antwerpen (25.02.1999).

2001

-"Studiedag LeuVeM 15 - Jaarboek Milierecht 2000" ,LeuVeM, K.U.Leuven,(26.04.2001).

-"Publiek Private Samenwerking", Instituut voor Administratief Recht K.U.Leuven (22.05.2001).

-"Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening”, Orde van Advocaten, Antwerpen (28.08.2001).

2002

-"Administratief recht”, Themis, K.U.B. Brussel (17.01.2002).

-"Privaat-publieke samenwerking”, permanente vorming VUB, Brussel (18.04.2002).

-“Prejudiciële vraagprocedure bij het Arbitragehof”, Orde van Advocaten, Antwerpen (27.08.2002).

-“Milieurecht”, Orde van Advocaten, Antwerpen (28.08.2002).

-"Recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en stedenbouw”, UAMS, Antwerpen (06.11.2002).

2003

-“Actualia Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw”, C.B.R. UA, Antwerpen (12.05.2003).

 “Het bepalen van de patrimoniale en vrijheidsbeperkende straffen”, Orde van Advocaten, Antwerpen (25.08.2003).

 -“Het vrij beroep van advocaat”, Orde van Advocaten, Antwerpen (25.08.2003).

 -“Mediation”, Orde van Advocaten, Antwerpen (26.08.2003).

 -“Het beleid van de rechtbank”, Orde van Advocaten, Antwerpen (28.08.2003).

  -“De WAM-verzekering”, Orde van Advocaten, Antwerpen (29.08.2003).

 -“Juridische databanken op internet: Belgische wetgeving”, Orde van Advocaten, Antwerpen (14.10.2003).

 -“De nieuwe wet op de aansprakelijkheid van en voor ambtenaren”, Gandaius Permanente Vorming, Gent (23.10.2003).

2004

 -“Milieurecht”, Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, Antwerpen (15.01.2004).

 -“Actuele ontwikkelingen in het milieustrafrecht”, Orde van Advocaten, Antwerpen (25.08.2004).

 -“Overzicht actualia nieuwe wetgeving IPR, gewijzigde IPR-bepalingen”, Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, Antwerpen (07.10.2004).

 -“Sociaal statuut van de zelfstandige: basisbeginselen, voornaamste knelpunten, recente ontwikkelingen”, Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, Antwerpen (21.10.2004).

2005 

 -“Aansprakelijkheid van de gemeente”, Uitgeverij Vanden Broele, Gent (26.01.2005).

 -“Actualia deontologie”, Orde van Advocaten, Antwerpen (26.08.2005).

 -“De nieuwe wet op de bemiddeling”, Orde van Advocaten, Antwerpen (26.08.2005).

 -“Actualia strafrechtelijke verantwoordelijkheid”, Orde van Advocaten, Antwerpen (31.08.2005).

 -“De ultieme verhouding tussen schade en causaal verband”, Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, Antwerpen (24.11.2005).

2006

-“Het nieuwe Gemeente- en Provinciedecreet”, die Keure, Antwerpen (20.01.2006).

-“Beginselen van behoorlijk bestuur”, C.B.R. UA i.s.m. uitgeverij die Keure, Antwerpen (02.02.2006).

2007

-“De Hervorming van de procedures voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State", V.U.B., Brussel (06.12.2007).

2009

-“Het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen”, Studipolis, V.U.B. Brussel (13.11.2009).

 -“Ambtenarenrecht”, IFE Benelux, Brussel (02.12.2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERENIGINGEN

1994-heden

- Lid van de Vlaamse Juristenvereniging (V.J.V.), Antwerpen.

 

Terug naar homepage